Britse begraafplaats

Nederlands

Het New British Cemetery tussen de oude en de nieuwe begraafplaats (uitbreiding van 1983), dateert van 1930. De militairen die hier begraven liggen, sneuvelden in de omgeving van Dadizele (Waterdam en Slypskapelle), Geluwe, Beselare, Ledegem en wat verder Deerlijk. Stoffelijke resten van veldgraven, Duitse begraafplaatsen en kleine Britse begraafplaatsen, werden hier eveneens bijgezet. Het register van 1929 vermeldt 1022 doden. Heden zijn er 1008 Britse soldaten en vliegeniers, 1 Canadees en 20 Newfoundlandse soldaten begraven. De begraafplaats en de Duitse bunker werden op 22 januari 2009 als beschermde oorlogssite geklasseerd. Op de oude burgerlijke begraafplaats liggen her en der Britse soldaten uit beide wereldoorlogen begraven.

 
Français

Le nouveau cimetière britannique entre l'ancien et le nouveau cimetière (extension de 1983) civil, date de 1930. Les soldats enterrés ici sont morts dans les environs de Dadizele (Waterdam et Slypskapelle), Geluwe, Beselare, Ledegem et un peu plus loin Deerlijk. Des restes de tombes sur le terrain, de cimetières allemands et de petits cimetières britanniques ont également été enterrés ici. Le registre de 1929 enregistre 1 022 victimes . Aujourd'hui, 1 008 soldats et aviateurs britanniques, 1 canadien et 20 soldats terre-neuviens sont enterrés. Ici le cimetière et le bunker allemand ont été classés comme site de guerre protégé le 22 janvier 2009. Des soldats britanniques des deux guerres mondiales sont enterrés par ci par la dans l'ancien cimetière civil.

 
English

British Cemetery

The New British Cemetery, situated between the old and the new cemetery (extension of 1983), dates from 1930. The soldiers who are buried here were killed in the area of Dadizele (Waterdam and Slypskapelle), Geluwe, Beselare, Ledegem and a little further Deerlijk. The remains of field graves, German cemeteries and small British cemeteries were also interred here. The 1929 registry lists 1,022 dead. Today 1008 British soldiers and airmen, 1 Canadian and 20 Newfoundland soldiers are buried there. The cemetery and the German bunker were classified as a protected war site on January 22, 2009. In the old civil cemetery, British soldiers from both World Wars are buried here and there.