Het oud gemeentehuis

Nederlands

Het schepenhuis en gemeentehuis was voor WOI dicht bij de basiliek gelegen, waar nu het domein 't Torreke zich bevindt. Het was tevens café met eet- en slaapgelegenheid voor bezoekers. Tijdens de beschietingen in 1917 werden beide gebouwen zwaar beschadigd en na de oorlog niet heropgebouwd. In februari 1919, toen burgemeester Remi Dewitte uit Wingene terugkeerde, werd het kantoor van de secretaris op de Vijfwegen gevestigd in een kamer van de hoeve van Victor Raes.

Net voor de oorlog, werd op de Plaats 28, op de hoek met de Ledegemstraat een nieuw gebouw met kapel ernaast opgetrokken, herberg de Drie Koningen. Ook dit gebouw kreeg het in 1917 zwaar te verduren. Na de oorlog werd het heropgebouwd en werd de kapel in het gebouw geïntegreerd. In 1923 was alles klaar en werd het gemeentehuis erin ondergebracht. Het café bleef ook bestaan. Op de binnenkoer waren twee gevangeniscellen en een bolletra te vinden. Het echtpaar Carton-Hoet woonde er en was ook conciërge van het gemeentehuis.

Op 24 mei 1940 werd Dadizele door de Duitsers beschoten, maar de schade die zelfs nu nog te zien is aan de kant van de Ledegemstraat, was miniem.

Bij het begin van WOII werd door de bezetter een besluit uitgevaardigd dat de combinatie gemeentehuis en café niet meer toegelaten was. Het gemeentehuis verhuisde in 1941 naar de Plaats 27, naast de ingang van de meisjesschool. Het gebouw bleek snel te klein.

Er werd weer verhuisd naar de Kleppestraat 17 in de voormalige gemeenteschool. Korte tijd werd de Ortskommandatur erin ondergebracht, maar in januari 1944 werd het opnieuw gemeentehuis tot in 1948.

Na de oorlog werd het gemeentehuis op de Plaats 28 door de gemeente aangekocht. In januari 1948 konden de gemeentediensten naar daar verhuizen. Het was intussen geen café meer en de bolletra en de tuin werden door brouwerij Devos gekocht.

Na de fusie met Moorslede eind 1976 werd nog een gedeelte van het gemeentehuis gebruikt door een bediende die er een bijkantoor openhield. Er was ook een lokaal voor de politie voorzien. De overige ruimtes werden door de bibliotheek, enkele verenigingen en de muziekschool gebruikt.

In 2020 en 2021 werd het gebouw grondig gerestaureerd. Enkel de gevel werd in de oorspronkelijke staat bewaard.

Ortskommandatur: Commandopost van het district

 

Français

L'ancien hôtel de ville

Avant la première guerre mondiale, l'hôtel de ville et l'échevinage étaient situés près de la basilique, à l'emplacement actuel du domaine 't Torreke. Il s'agit également d'une auberge où l'on peut manger et dormir. Gravement endommagé en 1917 et non reconstruit après la guerre.

Février 1919 : le bureau du secrétaire est établi à la Vijfwegen dans une pièce de la ferme de Victor Raes.

Juste avant la guerre, une auberge appelée "De Drie Koningen" a été construite sur ce site, qui a été gravement endommagé en 1917. Elle a été reconstruit après la guerre et en 1923, elle a abrité l'hôtel de ville. Le café a également continué d'exister. Dans la cour, il y avait deux cellules de prison et une borne. M. et Mme Carton-Hoet y vivaient et étaient concierges de la mairie.

24 mai 1940 : Dadizele est bombardé par les Allemands, mais les dégâts, que l'on peut encore voir aujourd'hui du côté de la Ledegemstraat, sont minimes.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, la combinaison de l'hôtel de ville et du café n'est plus autorisée par les forces d'occupation. La mairie a déménagé au 27 Plaats en 1941, à côté de l'entrée de l'école des filles. Le bâtiment s'est vite avéré trop petit.

Ils déménagent à nouveau au 17 de la Kleppestraat, dans l'ancienne école municipale. Pendant une courte période, elle a abrité l'Ortskommandatur, mais en janvier 1944, elle est redevenue l'hôtel de ville jusqu'en 1948.

Après la guerre, le bâtiment a été acheté par la municipalité. En janvier 1948, les services municipaux peuvent s'installer. Entre-temps, ce n'était plus un cafe.

1977 : après la fusion avec Moorslede, il y avait encore une place pour un employé municipal et la police.

En 2021, le bâtiment a été entièrement restauré. Seule la façade a été conservée dans son état d'origine.

English

The old town hall

Before WWI: aldermen's and town hall located close to the basilica, where the domain 't Torreke is now. Also cafe with dining and sleeping facilities. Heavily damaged in 1917 and not rebuilt after the war.

February 1919: the secretary's office was established on the Vijfwegen in a room of the farm of Victor Raes.

Just before the war, the Three Kings Inn was built on this site, which suffered a lot in 1917. After the war it was rebuilt. In 1923 the town hall was housed in it. The cafe also continued to exist. In the courtyard were two prison cells and a bolletra. The Carton-Hoets lived there and were concierges of the town hall.

May 24, 1940: Dadizele was shelled by the Germans, but the damage that can still be seen even now on the side of the Ledegemstraat, was minimal.

At the start of WWII: the combination of town hall and cafe was no longer allowed by the occupying forces. The town hall moved in 1941 to Place 27, next to the entrance to the girls' school. The building soon proved too small.

They moved again to 17 Kleppestraat in the former municipal school. The Ortskommandatur was briefly housed in it, but in January 1944 it became town hall again until 1948.

After the war, this building was purchased by the municipality. In January 1948 the municipal services were able to move in. It was no longer a cafe.

1977: after the merge with Moorslede, there was still a room for a municipal employee and the police.

The building was thoroughly restored in 2021. Only the facade has been preserved in its original state.

Ortskommandatur: Command Post of the District